Regulamin Programu Partnerskiego

Ostatnia zmiana: 2009.11.01

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego Binti.pl , zwanego dalej PP Binti.

Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z promowania usług objętych programem PP Binti.


§ 1
Definicje


 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://binti.pl/partner.html.
 2. Serwis Internetowy - witryna WWW znajdująca się pod adresem http://www.binti.pl/.
 3. Operator - firma będąca właścicielem Serwisu Internetowego i prowadząca Program Partnerski:

  Firma Binti - Kamil Rybczyński
  Cedrowice 17
  95-035 Ozorków
  NIP: 732-202-28-38
  REGON: 100508818
 4. Usługi - usługi znajdujące się w ofercie Serwisu Internetowego, objęte Programem Partnerskim.
 5. Partner - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim.
 6. Umowa Partnerska - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta między Operatorem a Partnerem.


§ 2
Zasady ogólne


 1. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Umowę i Regulamin Programu Partnerskiego.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Operatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora ani Serwisu Internetowego. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.


§ 3
Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów


 1. Każdy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Operatora.
 2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich – hiperłącz prowadzących do witryny Sklepu Internetowego, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera.
 3. Polecenie Klienta uważa się za bezpośrednie w ciągu 10 lat od daty kliknięcia Klienta w Link Partnerski.


§ 4
Wynagrodzenie dla Partnera


 1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakupy poleconych przez nich Klientów.
 2. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów wynosi 10% wartości zakupu dokonanego przez Klienta.
 3. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zmiany statusu transakcji na „zrealizowana”.
 4. Partner jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów.
 5. Partner otrzymuje 2,5% prowizji od sprzedaży partnerów poleconych przez siebie.
 6. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
 7. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji znajduje się w Panelu PP Binti, pod adresem http://www.binti.pl/partner
 8. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną 50 zł w przypadku pierwszej wypłaty oraz 200 zł w przypadku kolejnych wypłat. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.
 9. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia Operatorowi rachunek do Umowy na odpowiednią kwotę. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.
 10. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do Operatora podpisanej i prawidłowo wypełnionej Umowy w dwóch egzemplarzach. Wynagrodzenie będzie naliczane Partnerowi niezależnie od faktu spełnienia tego warunku.
 11. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje nie zostaną odliczone od stanu jego konta.
 12. Jeżeli Partner jest osobą fizyczną, faktyczna wypłacana mu należna prowizja pomniejszana jest o podatek dochodowy, który Operator odprowadza do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.


§ 5
Metody promocji produktów i Serwisu Internetowego


 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Serwisu Internetowego lub Usług opublikowanych poza jego stronami.
 2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę Usług, jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego.
 3. Partner nie będzie wysyłał nie zamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi Usługi, Serwis Internetowy lub Program Partnerski, co jest sprzeczne z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.
 4. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Partner nie może promować Usług ani Serwisu Internetowego na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego.
 6. Partner nie będzie promował usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Usługami lub Serwisem Internetowym.
 7. Zabronione jest wyświetlanie serwisu Operatora w ramce (z ang. "frame") poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.
 8. Zabronione jest wyświetlanie serwisu Operatora jako pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.
 9. Zabronione jest reklamowanie serwisu i usług Operatora w wyszukiwarce google.pl przy wykorzystaniu linków sponsorowanych.
 10. Miejsce promocji Usług musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego.
 11. Partner może brać udział w Programach Partnerskich serwisów konkurencyjnych, ale nie może promować tych sklepów na tej samej witrynie (witrynach), na której promowany jest serwis Operatora. Nie dotyczy to wykupionych przez serwisy konkurencyjne kampanii reklamowych.
 12. Operator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji Usług i Serwisu Internetowego w Internecie.
 13. Operator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła.


§ 6
Bezpieczeństwo danych


 1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają przesłania odpowiednich instrukcji w formie podpisanego dokumentu zawierającego podpis Partnera zgodny z podpisem widniejącym na Umowie lub listu elektronicznego podpisanego cyfrowo z użyciem certyfikatu wydanego przez autoryzowane centrum certyfikacji.
 2. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego nie muszą być zgodne z prawdą - nie są więc wiążące dla Operatora. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Operator skoryguje dane.
 3. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
 4. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść.
 5. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim.
 6. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.


§ 7
System obsługi zamówień


 1. System rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po Numerze Identyfikacyjnym Partnera zapisanym na komputerze Klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 10 lat w momencie kliknięcia Klienta na Link Partnerski.
 2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego.
 3. Operator nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta.
 4. Jeśli po upłynięciu okresu ważności pliku cookie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on usunięty z przeglądarki Klienta.


§ 8
Reprezentacja


 1. Partner będzie starannie promował Usługi oraz Serwis Internetowy zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji.
 3. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą.
 4. W sytuacji gdy Partner prowadzi strone internetową, e-zin itp. informacja o nich nie zostanie umieszczona na stronach Serwisu. Nie dotyczy to stytuacji, gdy Serwis zdecyduje się umieścić informacje o wszystkich Parnterach na stronach Serwisu.


§ 9
Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera


 1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem konta.
 2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez Operatora jako szkodliwe dla wyników sprzedaży serwisu, marki oraz dobrego imienia Operatora może być podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem.
 3. Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec serwisu wiąże się z natchmiastowym rozwiązaniem umowy między stronami i skasowaniem konta Partnera. Tym samym przepadają wszystkie przyszłe prowizje.
 4. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie bez względu na to, czy przekroczyły one Kwotę Minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodznia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkie wytycznych Operatora związanych z faktem dezaktywacji konta.
 5. Punkt 2 §9 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Serwisu Internetowego, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
 6. Operator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
 7. Konto nieaktywne można aktywować jeśli Partner podpisze odpowiednie zobowiązanie w przypadku, gdyby został przyłapany na łamaniu regulaminu i wpłaci grzywnę jeśli Operator takową ustalił.
 8. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywacje konta.
 9. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Produktami i Serwisem Internetowym.
 10. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.


§ 10
Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu


 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za pominiecie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez Klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników Internetu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.
 3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Operator publikuje na stronie http://www.binti.pl/regulamin.html