Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe osób, które zarejestrowały się jako Partnerzy, są i będą przeznaczone tylko do użytku firmy Firma Binti - Kamil Rybczyński w zakresie Programu Partnerskiego. Oznacza to, iż:

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub innym firmom

W sytuacji likwidacji firmy, wszystkie dane osobowe umieszczone w bazie zostaną skasowane.

Informacje o Partnerach uzyskane w czasie rejestracji i podpisywania umowy będą wykorzystywane tylko w celu kontkatowania się z Partnerami oraz naliczania i przekazywania należnych im Prowizji.

Dostęp do danych osobowych

Firma Binti zadbała, aby każdy z Partnerów miał dostęp tylko do swoich danych osobowych oraz aby do danych osobowych Partera miał dostęp tylko on sam oraz upoważniony przedstawiciel firmy BINTI.PL.

Każdy Partner ma w każdej chwili możliwość weryfkacji swoich danych osobowych umieszczonych w bazie. Dostęp do tych danych jest możliwy w Panelu Partnera, po zalogowaniu się, na stronie Twoje dane.

Osoby spoza firmy BINTI.PL, nie prowadzące Programu Partnerskiego, nigdy nie uzyskają dostępu do bazy danych osobowych Partnerów.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma BINTI.PL zebrane dane osobowe będzie wykorzystywać tylko do poniższych celów:

Będą to informacje informacje odnoszące się bezpośrednio do Programu Partnerskiego (np. zmiany, wewnętrzne promocje, konkursy), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje wysyłane automatycznie z systemu dotyczące naliczenia prowizji.

Informacje o działalności w Programie Partnerskim

Firma BINTI.PL zastrzega sobie prawo do informowania osób trzecich o fakcie, że dana osoba lub firma uczestniczą w Programie Partnerskim. Firma BINTI.PL odstąpi od tego prawa na wyraźnie życzenie Partnera.

Jednocześnie firma BINTI.PL zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim (w tym innym Partnerom) żadnych informacji o wynikach (w tym finansowych) osiągniętych przez Partnera w Progrmie Partnerskim. Firma BINTI.PL zastrzega sobie prawo do przekazywania takich informacji, jeśli uzyska na to wyraźną zgodę Partnera.

Firma BINTI.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia partnera na liście najlepiej zarabiających partnerów, z zastrzeżeniem, że firma BINTI.PL nie ujawni danych Partnera, a jedynie jego numer ID w Programie Partnerskim.

Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Firma BINTI.PL zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: Firma Binti - Kamil Rybczyński, Cedrowice 17, 95-035 Ozorków, NIP: 732-202-28-38, REGON: 100508818.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.